استعفاهای جنجالی دهه های ۶۰، ۸۰ و ۹۰

[unable to retrieve full-text content]

سریال استعفاها در دولت دوازدهم از وزیر راه و شهرسازی در اواخر مهر آغاز شد و پس از وی دستیار اقتصادی رئیس جمهور و وزیر بهداشت نیز استعفا کردند.