فریادهای"هل من ناصر ینصرنی" یمنی ها در گلوگاه تاریخ

[unable to retrieve full-text content]

امروز مظلومیت یمن، نشانه ی مظلومیت یک ملت است، ملتی که سالهاست طعم تلخ بی کسی را چشیده و امروز با خبیث ترین کفار زمان در حال ستیز است،